Kids

Vertrouwenspersoon / Klachtenregeling

Klachtenregeling:


Op school gaat veel goed. Dat mag ook verwacht worden van een professionele organisatie. Toch komt het voor dat er een verschil van mening/inzicht ontstaat tussen ouders en school over een bepaald onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld zijn over het spelen van de kinderen op het plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten wordt opgetreden, de informatie die ouders (niet) ontvangen, enz. Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad als er maar over wordt gesproken met de juiste personen.

 

Klagen is niet alleen maar kritiek, maar ook een kans om het voortaan beter te doen. Als school zijn we gericht op open communicatie en op goede samenwerking. Vandaar dat we klachten serieus behandelen. Dat doen we aan de hand van een wettelijke verplichte klachtenregeling.


Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen is door de SCPO, de stichting waar CBS Horizon deel van uitmaakt, een klachtenregeling opgesteld. 

 

Hoe te handelen bij een klacht over de algemene gang van zaken in groep/school?

  1. Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken leerkracht) en probeer samen een oplossing te vinden.
  2. Indien u er samen niet uitkomt of wanneer stap 1 onbevredigend is verlopen neem dan contact op met de schooldirecteur. De directeur stelt een onderzoek naar de klacht in. Ook bij deze stap wordt getracht in onderling overleg een oplossing te vinden. 
  3. Wanneer in stap 2 geen bevredigende oplossing wordt gevonden of u wilt liever niet in overleg met de directie, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school (zie de klachtenregeling van SCPO Lelystad). Deze zal luisteren en en bemiddelen tussen alle betrokken personen. Voor Horizon is dit Karin Böning (k.boning@scpo-lelystad.nl).
  4. Als na stap 3 er nog steeds geen oplossing is gevonden kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon bemiddelt en probeert een oplossing te vinden. 
  5. Wanneer na het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon en na gesprekken met alle betrokkenen er geen oplossing voor de klacht is dan is er sprake van een ernstig conflict. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de landelijke klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij de klachtenprocedure.
Vanaf deze pagina kunt u de Klachtenregeling van SCPO Lelystad inzien of downloaden. In de bijlage bij deze regeling vindt u de namen van de contactpersonen (interne vertouwenspersonen) van onze scholen. Tevens vindt u hier de contactgegevens van de aan SCPO Lelystad verbonden externe vertrouwenspersoon.